Inter Ochrona HIV/WZW

Pielęgniarka i Położna

Opis produktu

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

  • Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie A lub B, który różni się zakresem i wysokością świadczeń.
  • W wariancie A są pokrywane koszty poniesione przez Ubezpieczonego na konsultacje lekarskie i badania na obecność wirusów HIV lub WZW po narażeniu na zakażenie oraz kurację antyretrowirusową.
  • W wariancie B, dodatkowo, poza zakresem z wariantu A, następstwa nieszczęśliwych wypadków, którym Ubezpieczony uległ w okresie ubezpieczenia również w skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka.
  • Wysokość sumy ubezpieczenia, będącej podstawą ustalenia wysokości świadczenia, określa Wnioskopolisa.
  • Suma ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska w stosunku do jednego Ubezpieczonego, z tytułu jednego zdarzenia. Dodatkowo przedmiotem ubezpieczenia może być świadczenie z tytułu fizycznej napaści na Ubezpieczonego w trakcie wykonywania zawodu medycznego.