Ubezpieczenie jachtu

Ubezpieczenia Żeglarskie

Jacht-casco

Stała suma ubezpieczenia – Wartość jachtu uzgodniona na polisie nie podlega amortyzacji w trakcie okresu ubezpieczenia i wypłacana jest w całości w przypadku szkody całkowitej.

Nowe za stare – Odszkodowanie za szkody częściowe wypłacane jest do wysokości sumy ubezpieczenia jachtu lub przedmioty należące do wyposażenia zostaną wymienione na nowe bez uwzględnienia ich amortyzacji.

Koszty napraw – Koszty napraw ubezpieczone są do wysokości sumy ubezpieczenia.

Koszt usunięcia wraku – Koszt usunięcia wraku pokrywa Ubezpieczyciel ponad sumę ubezpieczenia.

Koszt utylizacji wraku – Koszt utylizacji wraku pokrywa Ubezpieczyciel ponad sumę ubezpieczenia.

Wady konstrukcyjne i materiałowe – Szkody będące skutkiem wad konstrukcyjnych lub materiałowych, jak również szkody wynikłe z normalnego zużycia , są objęte ochroną ubezpieczeniową w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego zakresem. Wyłączone są jedynie szkody dotyczące bezpośredniego elementu, którego dotyczy wada konstrukcyjna lub zużycie.

Transport i dokowanie – Transport lądowy i wodny są objęte zakresem ubezpieczenia , podobnie jak procedury slipowania, wyciągania i wodowania przy pomocy dźwigu, w czasie zimowania oraz napraw w stoczni.

Zwrot kosztów zabezpieczenia szkody – Koszty poniesione przez ubezpieczonego w celu zabezpieczenia szkody przed jej powiększaniem się pokrywane są również ponad sumę ubezpieczenia.

Zniżka za bezszkodowość – W przypadku dobrej historii ubezpieczenia możesz oszczędzić nawet do 40%.

OC jachtu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza jachtu czyli tak zwane OC jachtu zapewnia ochronę przed odpowiedzialnością finansową za szkody wyrządzone osobom trzecim przez skippera, jego załogę lub gości w związku z korzystaniem z jachtu. Zalicza się do nich skutki kolizji, używania pontonu, uprawiania sportów wodnych.

Pewna ochrona wszędzie na świecie – Szkody na osobie, w mieniu oraz finansowe objęte są zakresem ubezpieczenia na całym świecie.

Dodatkowe wyposażenie sportowe – Ubezpieczeniem objęte są również szkody spowodowanie w związku z używaniem pontonów oraz innego sprzętu służącego do uprawiania sportów wodnych pod warunkiem że należy on do jachtu.

Zanieczyszczenie wód – Szkody w środowisku powstałe wskutek  zanieczyszczenia wody, w tym wód gruntowych, również są ubezpieczone.

NNW

Przy ubezpieczaniu jachtu nie wolno zapomnieć o finansowych skutkach poważnych wypadków, w wyniku których następuje śmierć lub trwałe kalectwo. Ubezpieczenie NNW chroni Ciebie jako właściciela oraz Twoich gości obejmując zakresem szkody osobowe powstałe wskutek korzystania z własnego jachtu. Nie ma znaczenia czy wypadek wydarzył się na morzu, podczas postoju w porcie, czy podczas przeprowadzania napraw.

Pewna ochrona podczas korzystania ze sprzętu – Ubezpieczenie NNW obejmuje swoim zakresem także skutki wypadków związanych z używaniem należącego do jachtu sprzętu do sportów wodnych, takich jak np. ponton.

Ratownictwo – Ubezpieczeniem objęte są również koszty ratownictwa morskiego, poszukiwania zaginionych oraz transport poszkodowanych.

Odszkodowanie – Zapewniamy wysokie sumy ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego kalectwa wskutek nieszczęśliwego wypadku.