OC Obowiązkowe

Podmiot Leczniczy

Opis produktu

  • Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną podmiotu wykonującego działalność leczniczą za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych.
  • Ubezpieczeniem jest objęta odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone działaniem lub zaniechaniem Ubezpieczonego w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej.
  • Ubezpieczenie obejmuje szkody będące następstwem zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych, jeśli są udzielane w przypadkach będących następstwem wady wrodzonej, urazu, choroby lub następstwem jej leczenia.
  • Suma gwarancyjna wyrażona jest w euro, a jej wysokość jest określona w Rozporządzeniu i zależy od rodzaju podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Wysokość sumy gwarancyjnej znajduje się we Wnioskopolisie.