Inter Auto

Pielęgniarka i Położna

Opis produktu

Ubezpieczenia komunikacyjne w ruchu krajowym i zagranicznym OC, AC, NW, Zielona Karta, Assitance.

Ubezpieczenie OC musi mieć w Polsce każdy właściciel samochodu. O zakupie dodatkowych polis komunikacyjnych – Autocasco, Assistance, czy NNW kierowca decyduje samodzielnie.

Zgonie z obowiązującymi przepisami. Do ubezpieczenia OC ma zastosowanie Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 2060 i późniejszymi zmianami). Za brak polisy OC grożą  kary finansowe.

Brak obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) skutkuje ryzykiem opłacenia (z własnych środków) ogromnych odszkodowań gdy spowodujesz wypadek lub kolizję.

 

Jak to działa?

W ramach tego ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń przejmują odpowiedzialność materialną posiadacza pojazdu i wypłacają odszkodowanie osobom trzecim poszkodowanym w związku z ruchem pojazdu (np. śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia).

 

Za szkodę powstałą w związku z ruchem pojazdu mechanicznego uważa się również szkodę powstałą podczas i w związku z:

 • wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego

Obowiązki właściciela auta.

Umowa ubezpieczenia musi zostać zawarta najpóźniej w dniu zarejestrowania pojazdu lub wprowadzenia go do ruchu.

Po sprzedaży pojazdu zbywca ma obowiązek poinformowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zbyciu przedmiotu ubezpieczenia. Aktualna polisa w zakresie OC przechodzi na nabywcę do końca trwania (uwaga polisa ta nie wznawia się automatycznie na kolejny okres ubezpieczenia).

 

Suma gwarancyjna
Zgodnie z ustawą 5 mln EUR w przypadku szkód na osobie i 1 mln EUR w przypadku szkód na mieniu.

 

Co to jest BLS

Na rynku ubezpieczeniowym są firmy, które w przypadku wykupienia OC dają możliwość Bezpośredniej Likwidacji Szkody. Jeśli mieliśmy wypadek, który wydarzył się nie z naszej winy, a wykupiliśmy OC w Towarzystwie Ubezpieczeniowym oferującym tą opcję, możemy za jego pośrednictwem zlikwidować szkodę (do limitów ustalonych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe). Oszczędzamy czas i nerwy.

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, a my porównamy dla Ciebie oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych i dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

Ubezpieczenie AC – Auto Casco

Dla kogo?

Oferta jest skierowana do  właścicieli lub użytkowników (leasing, wynajem długoterminowy etc.) pojazdów mechanicznych wprowadzanych do ruchu drogowego.

 

Jak to działa?

Obejmuje szkody powstałe (zarówno w kraju jak i za granicą – zgodnie z wybraną opcją) wskutek uszkodzenia, zniszczenia lub utraty pojazdu w następstwie wypadku drogowego lub innych zdarzeń losowych np:

 • kradzież całości lub części auta,
 • działanie żywiołów (huragan, pożar, powódź, grad etc.)
 • zderzenia z przedmiotami, zwierzętami i osobami w związku z ruchem pojazdu
 • uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie.

 

Suma ubezpieczenia

Wartość pojazdu szacowana jest na podstawie katalogu Info-Ekspert, Eurotax lub wyceny rzeczoznawcy. W przypadku pojazdów fabrycznie nowych suma ubezpieczenia odpowiada wartości fakturowej.

 

Zakres

Zakres AC dostosowujemy do potrzeb ubezpieczonego zgodnie z możliwościami oferty T.U.

Możemy wybrać sposób likwidacji szkody w wariacie All Risk w ASO; w warsztatach partnerskich Towarzystw lub rozliczenie gotówkowe (kosztorys).

Dodatkowo możemy rozszerzyć polisę o :

 • zniesienie amortyzację części
 • brak udziału własnego w szkodzie
 • klauzulę stałej wartości rynkowej lub braku konsumpcji sumy ubezpieczenia po szkodzie
 • ubezpieczenie bagażu.

 

Zadzwoń do nas lub wypełnij formularz, a my porównamy dla Ciebie oferty Towarzystw Ubezpieczeniowych i dobierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie.

NNW Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.

Ubezpieczenie obejmuje zdarzenia powstałe w kraju i za granicą. Zapewnia świadczenia w razie trwałych następstw nieszczęśliwego wypadku (m.in. w razie uszkodzenia ciała lub śmierci oraz zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji) powstałego w związku z użytkowaniem pojazdu.

Czynności objęte ubezpieczeniem:

 • ruch pojazdu
 • wsiadanie lub wysiadanie z pojazdu
 • załadowywanie lub rozładowywanie pojazdu
 • zatrzymywanie lub postój pojazdu
 • naprawa na miejscu zdarzenia
 • otwieranie lub zamykanie drzwi lub bramy garażu lub posesji
 • tankowanie na stacji paliw.

Świadczenie – stosownie do stopnia uszczerbku –  wypłacane jest niezależnie od świadczeń przysługujących z innych umów ubezpieczenia tego typu.