Inter Ochrona Prawna

Pakiet Rodzinny

Opis produktu

Ochrona prawna umożliwia obronę interesów prawnych Ubezpieczonego poprzez pokrycie poniesionych kosztów z nią związanych oraz świadczenie usługi Asysty Prawnej. Ubezpieczenie jest dostępne w dwóch wariantach:

 

W wariancie A – Ochrona Zawodu:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje dochodzenie roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu w życiu zawodowym w postępowaniu sądowym i pozasądowym, w zakresie sporów z NFZ i ZUS oraz w sprawach karnych w życiu zawodowym oraz z tytułu naruszenia dóbr osobistych Ubezpieczonego w życiu zawodowym, z tytułu zniesławienia lub znieważenia Ubezpieczonego, jak również ochronę prawną umów w życiu zawodowym, ochronę prawną w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, a także Asystę Prawną w podstawowym zakresie.

 

W wariancie C – Ochrona Zawodu i Życia Prywatnego:

ochrona ubezpieczeniowa obejmuje świadczenia przysługujące w wariancie A rozszerzone o ochronę prawną:

  • umów związanych z pojazdem,
  • w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenie w komunikacji,
  • przy dochodzeniu odszkodowań przez Ubezpieczonego związanych z pojazdem,
  • przy dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych przez Ubezpieczonego i/lub jego małżonka,
  • przed dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych skierowanych przeciwko Ubezpieczonemu i/lub jego małżonkowi w życiu prywatnym, umów w życiu prywatnym Ubezpieczonego i/lub jego małżonka,
  • w sprawach karnych w życiu prywatnym Ubezpieczonego i/lub jego małżonka, a także Asystę Prawną w pełnym zakresie.

 

Suma ubezpieczenia jest ustalona w dokumencie ubezpieczenia i stanowi górną granicę odpowiedzialności INTER Polska dla jednego i wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych w danym okresie ubezpieczenia.