OC Dobrowolne

Lekarz i Lekarz Dentysta

Opis produktu

Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

 • Ubezpieczenie można zawrzeć w wariancie A lub B.
 • Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa odpowiedzialność cywilna osób objętych ubezpieczeniem za szkody w mieniu lub na osobie wynikłe z wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, wynikłe z:
 • w wariancie A – wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży, a także posiadania mienia służącego do wykonywania tej działalności, z wyłączeniem szkód będących następstwem udzielania albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej,
 • w wariancie B – wykonywania działalności leczniczej, w tym podczas praktyk studenckich i staży oraz posiadania mienia służącego do wykonywania działalności leczniczej.
 • Ubezpieczenie obejmuje również odpowiedzialność za szkody:
 • wynikające z rażącego niedbalstwa,
 • wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych (w tym HIV, WZW) lub zatruć pokarmowych,
 • w nieruchomościach najmowanych lub dzierżawionych od osób trzecich w celu związanym z działalnością objętą ubezpieczeniem,
 • w mieniu znajdującym się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą osób objętych ubezpieczeniem,
 • wyrządzone przez rzecz użyczoną, sprzedaną, dostarczoną, przetworzoną lub wytworzoną przez osoby objęte ubezpieczeniem,
 • wyrządzone przez podwykonawców
 • wybór sumy gwarancyjnej należy do Ubezpieczającego i znajduje potwierdzenie we Wnioskopolisie.