Inter Partner

Ochrona Majątku

Ochrona Majątku

W ramach ubezpieczenia majątku możesz objąć ochroną m.in.: budynki i budowle, lokale, środki obrotowe, maszyny i urządzenia czy mienie pracownicze. Proponujemy Ci jeden z dostępnych zakresów ochrony: ogień i inne zdarzenia losowe lub mienie od wszystkich ryzyk, z bogatym katalogiem klauzul dodatkowych. Zakres ochrony możesz również rozszerzyć o ryzyko powodzi lub kradzieży z włamaniemNajważniejsze korzyści:

 • Ryzyko przepięcia bez limitu w zakresie ubezpieczenia
 • Automatyczne pokrycie kosztów nowych środków trwałych
 • Zwrot kosztów rzeczoznawców, poszukiwania przyczyny szkody czy usunięcia szkód powstałych podczas akcji ratowniczej
 • Możliwość ubezpieczenia mienia w transporcie
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o ryzyko szyb od stłuczenia lub dewastacji z graffiti
 • Ochrona towarów od zepsucia wskutek rozmrożenia i leków od zniszczenia wskutek nieutrzymania wymaganej temperatury
 • Bogaty pakiet assistance
 • Całodobowy dostęp do telefonicznej asysty prawnej
 • Dodatkowe klauzule m.in. ubezpieczenie: utraty zysku, maszyn i urządzeń od awarii i uszkodzeń, drobnych robót budowlano-montażowych, katastrofy budowlanej, utraty czynszu, kosztów utylizacji uszkodzonych leków czy dokumentów służących do prowadzenia działalności gospodarczej.

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie majątku o dodatkową ochronę:

Sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

W ramach ubezpieczenia masz możliwość objęcia ochroną całego sprzętu elektronicznego zarówno stacjonarnego jak i przenośnego od wszystkich ryzyk. Proponujemy ochronę również dla sprzętu medycznego, geodezyjnego oraz danych, oprogramowania i zewnętrznych nośników danych. Najważniejsze korzyści:

 • Ochrona dla sprzętu przenośnego na terenie całego świata
 • Rozszerzenie o klauzulę m.in. lamp od wszystkich ryzyk czy sprzętu zainstalowanego w samochodzie
 • Możliwość ubezpieczenia telefonów komórkowych i tabletów

Odpowiedzialność Cywilna

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zapewnia ochronę w sytuacji, kiedy osoba trzecia (klient czy partner biznesowy) dozna szkody przebywając na terenie Twojej firmy lub w wyniku działalności firmy. Ubezpieczenie możesz rozszerzyć o szeroki katalog dodatkowych klauzul dopasowanych do branży i potrzeb Twojej firmy. Najważniejsze korzyści:

 • Możliwość rozszerzenia zakresu terytorialnego odpowiedzialności poza teren RP
 • Odpowiedzialność cywilna kontraktowa w podstawowym zakresie ubezpieczenia
 • Rażące niedbalstwo w zakresie ubezpieczenia
 • Odpowiedzialność za szkody w mieniu najemcy
 • 31 dodatkowych klauzul m.in. dla branży farmaceutycznej, kosmetycznej czy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, w którym gwarantujemy wypłatę świadczenia w przypadku trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci. Proponujemy ubezpieczenie w dwóch wariantach indywidualnym oraz grupowym, gdzie w ramach ochrony zapewniamy m.in. jednorazowe świadczenie z tytułu następstw zawału serca lub udaru mózgu. Najważniejsze korzyści:

 • Ochrona na całym świecie
 • Suma gwarancyjna do 50 000 zł
 • 100% sumy gwarancyjnej w przypadku śmierci